Aydınlatma Metnİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra kanun olarak anılacaktır) gereğince kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında bilgilendirmekteyiz.

I) Veri sorumlusu

Veri sorumlusu, kişisel verileri işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından yönetilmesine kadar sorumlu gerçek yada tüzel kişidir. Buna göre veri sorumlusu, Oğuz AKTÜRK'tür. (Bundan sonra veri sorumlusu olarak anılacaktır) Oğuz AKTÜRK’e alintilarlayasiyorum@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

II) Kişisel verilerinizi işlemeye yönelik amacımız

Kişisel verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu tarafından Kanun’un 5. maddesinde yer alan şartlar kapsamında ve madde 4’te yer alan ilkeler kapsamında işlenmektedir:

Kişisel verileriniz; açık rıza vermeniz halinde bundan sonra tarafımca yayımlanacak kitap yorumlarının, düzenleyicisi olduğum kitap okuma grubu yayınlarının, YouTube’da ya da başka bir sosyal medya platformunda kendi kanalımda ya da konuk olacağım kanallarda yayınlanacak videoların tarafınıza mail hesabınız üzerinden bildirilmesi amacıyla işlenecektir.

III) İşbu aydınlatma metnine dayanarak açık rıza vermeniz halinde işlenecek olan kişisel verileriniz

Aşağıda yer verilen kişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesinde yer alan ilkeler doğrultusunda işlenecektir,

1. İletişim sayfasında doldurulan formda bize iletmiş olduğunuz isim, soyisim, e-posta adresiniz,

2. İnternet sitemize ulaşmak için kullandığınız tarayıcı, üzerinden geldiğiniz internet sitesi veya uygulama ve çerez politikamızda yer alan diğer bilgiler,

IV) Kişisel verileriniz aktarılacağı kişiler ve aktarımın amacı

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre; e-posta listesi yöneticisi Oğuz Aktürk'ün kişisel veri tabanına aktarılacaktır.

IV) Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu tarafından; bülten kayıt formu aracılığıyla ve aydınlatmaya dayalı açık rızanız alınmak suretiyle toplanmaktadır. İnternet sitemiz ve bağlantılı sosyal medya hesapları ile ilgili otomatik veri toplama yöntemlerimiz için https://www.alintilarlayasiyorum.com/cerez-politikasi/ adresinden çerez politikamıza ulaşabilirsiniz.


Kişisel verileriniz, Oğuz AKTÜRK tarafından, ticari faaliyetlerimizin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizden ilgili kişilerin haberdar olabilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla Kanun’un 5. Maddesi uyarınca işlenmektedir. İş bu kanun hükmüne göre; ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenebileceği şartların yokluğu halinde “kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.”

V) Kanun gereğince yasal haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir:

Veri sorumlusuna yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, tarafınızdan veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmanız suretiyle, alintilarlayasiyorum@gmail.com mail adresine iletebilirsiniz. Gönderilecek cevabın kişisel veri içermesi durumunda, verinin gönderileceği kişinin gerçekten siz olduğunuzu belirlemek için elden teslim, KEP ve noter vasıtası dışında yapılan başvurularda cevap hazır olduğunda teslim edilmesi için sizden kimliğinizi ispatlamanız talep edilecektir. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.